Saturday, July 29, 2006

VODNÍ REŽIM ROSTLIN

Voda a její význam pro rostliny
-stálá a nenahraditelná složka těla
-průměrně 70-80% čerstvé rostliny, v plodech a vodních rostlinách až 95%, zdřevnatělé části rostlin 50%, zralá semena 5-15%
-obsah vody ovlivňován vnějším prostředím, mění se během života i ročního období
-funkce:
-rozpouštědlo, prostředí pro průběh procesů, transport látek
-účastní se metabolických reakcí, nezbytná pro činnost sloučenin (např. bílkovin)
-termoregulační funkce
-uplatnění při oplození výtrusných rostlin, rozšiřování plodů

Tuesday, July 25, 2006

nastie

-pohyb rostlin nezávislý na směru působení podnětu, mohou mít ochrannou funkci (zavírání květů):
růstové-uskutečňují se následkem rozdílné rychlosti růstu na obou stranách orgánu (termonastie, fotonastie)
turgorové-základem je změna turgoru v některých buňkách (v kloubových polštářcích listů)
-termonastie-ohyby rostlinných orgánů změnou teploty (otevírání, zavírání květů)
-fotonastie-změnou intenzity světelného záření (otevírání, zavírání květů)
-spánkové pohyby-patří k turgorovým-24-hodinová perioda, podíl vnitřních i vnějších podnětů (sklápění a zvedání lístků)
-seismonastie-turgorový pohyb-rychlý pohyb lístků citlivky, evolučně nejpokročilejší pohyb rostlin

Pasivní pohyby-rozšiřování spor, pylových zrn, semen, nejčastěji větrem, vodou nebo živočichy, ale také vlastní hmotností apod.

Thursday, July 20, 2006

POHYBY ROSTLIN

-vnímání podnětů a reakce na ně-dráždivost
-pohyby se dělí na:
fyzikální-ty vykonávají i odumřelé části rostlin-hygroskopické a mrštivé
vitální-pouze živé rostliny nebo jejich části-taxe, tropismy, nastie

hygroskopické-založeny na rozdílném bobtnání různých částí (šišky se za sucha rozevírají, za vlhka zavírají, zkrucování zralých lusků)
mrštivé-založeny na kohezi vody (při otvírání výtrusnic kapradin-v prstenci se snižuje obsah vody až dojde k roztržení výtrusnice
taxe (tacís=rozmístění)-přemisťování celého organismu pomocí bičíků či brv (jednobuněčné řasy, gamety a rejdivé výtrusy řas, spermatozoidy mechorostů a kapraďorostů, pohyb krásnoočka ke světlu-kladná fototaxe)
tropismy (tropós=směr, ohyb)-růstové pohyby rostlin vyvolané jednostranně působícími faktory prostředí, reakce buď kladná nebo záporná (gravitropismus-geotropismus-ohyb rostliny vyvolaný gravitací, kořeny-kladný gravitropismus (gravis=těžký), hlavní stonky-záporně gravitropické, fototropismus-kladně fototropické-stonky a řapíky listů, záporně-kořeny, hygrotropismus-kořeny-kladně hygroskopické

Monday, July 17, 2006

vývoj z vnějších faktorů

-nejvíce ovlivňuje teplota a světlo, nízké teploty důležité pro uvolnění mnoha pupenů z dormance-vernalizace(=jarovizace), délka denního světla.fotoperioda, reakce rostliny na délku světla a tmy-fotoperiodismus, podle nároků na světlo 3 skupiny:
krátkodenní-ke kvetení stačí 12-ti hodinová světelná perioda (chryzantémy, rýže, sója)
dlouhodenní-14-16-ti hodinová světelná perioda (pšenice, oves, řepa)
neutrální-kvetou za libovolné periody (pampeliška, sedmikráska, lipnice roční)
-důležitá je však délka tmavé fáze

Thursday, July 13, 2006

klíčení semen-přechod z klidové fáze k vzniku klíční rostliny (řízeno fytohormony)
-bobtnání-příjem vody semenem (i neklíčivým)
-životní cyklus-několik týdnů až tisíc let, podle cyklu rostliny dělíme na:
efeméry-vývoj trvá několik týdnů (osívka jarní)
ozimy-vyklíčí na podzim, přezimují, další rok dokončí vývoj (ozimý ječmen)
jednoleté-vývoj proběhne v jednom roce, zimu přežijí v podobě semen (netýkavka)
dvouleté-první rok vytvoří přízemní listy, druhý rok dokončí vývoj (cukrovka)
vytrvalé-více vegetačních období, opakovaně plodí, zimu přečkají v oddencích, hlízách, cibulích nebo kořenech (byliny, polokeře, keře, stromy)

Monday, July 10, 2006

VÝVOJ ROSTLIN

-ontogeneze
-od vzniku zygoty po smrt organismu
-charakterizován změnami ve stavbě, látkové výměně i aktivitě rostliny a jejích částí
-genetické vlivy a vlivy prostředí
-4 fáze: embryonální období-od vzniku zygoty po dozrání semene
vegetativní období-od klíčení semene, tvorba vegetativních orgánů,možnost nepohlavního
rozmnožování
období dospělosti-schopnost tvorby pohlavních buněk (gamet) či výtrusů (spor)
období stárnutí-převaha rozkladných (katabolických) dějů, odumírání jednotlivých orgánů a celé
rostliny, nedochází k rozmnožování, stárnutí orgánů končí jejich odpadem, organismu smrtí
-během vývoje prochází rostliny obdobími vegetačního klidu (odpočinku, dormance, dormire=spáti), při vynucené dormanci-kvůli nepříznivým podmínkám, lze rostlinu přimět k rašení, při dormanci z vnitřních příčin ne

Saturday, July 08, 2006

CELISTVOST ROSTLIN

Korelace-odrážejí závislost růstu a vývoje jednotlivých orgánů v rámci celé rostliny (fytohormony)
-apikální dominance )apex=vrchol)-nadvláda vrcholového stonku, který brání růstu úžlabních pupenů, po jeho odstranění mohou růst, využití při řezu ovocných stromů, obdobně se chová i hl. kořen k postranním kořenům, , korelace mezi kořeny a nadzemními orgány nutno respektovat při přesazování
Regenerace-nahrazení opotřebovaných, poškozených nebo ztracených častí těla, vysoká regenerační schopnost velice důležitá, protože jde o základní způsob obrany a je také využíván k vegetativnímu rozmnožování a rozšiřování rostliny, to vše stěžuje boj s plevely ( opotřebovaná epidermis je nahrazován u tloustnoucích rostlin druhotnou kůrou, při poškození se rána buď překrývá korkem nebo vzniká hojivé pletivo kalus), regenerace umožňuje rozmnožování řízky, u stonkových řízku vznikají adventivní kořeny na spodním (bazálním) pólu a adventivní pupeny na vrcholovém, tato polarita souvisí s transportem auxinu a musí být zohledněn při řízkování a roubování, někdy lze regenerovat rostlinu i z menší části (explantátová kultura)

Monday, July 03, 2006

PERIODICITA RŮSTU

-růst není rovnoměrný, mění se během dne i roku, tzn. Vykazuje periodicitu
-v noci-rychlejší růst
-při denní periodicitě se uplatňuje změna teploty, vlhkosti a přísun minerálů
-roční periodicita je podmíněna změnami během ročních období (střídání růstu a vegetačního klidu), vegetační klid způsoben vysokými nebo nízkými teplotami