Thursday, July 20, 2006

POHYBY ROSTLIN

-vnímání podnětů a reakce na ně-dráždivost
-pohyby se dělí na:
fyzikální-ty vykonávají i odumřelé části rostlin-hygroskopické a mrštivé
vitální-pouze živé rostliny nebo jejich části-taxe, tropismy, nastie

hygroskopické-založeny na rozdílném bobtnání různých částí (šišky se za sucha rozevírají, za vlhka zavírají, zkrucování zralých lusků)
mrštivé-založeny na kohezi vody (při otvírání výtrusnic kapradin-v prstenci se snižuje obsah vody až dojde k roztržení výtrusnice
taxe (tacís=rozmístění)-přemisťování celého organismu pomocí bičíků či brv (jednobuněčné řasy, gamety a rejdivé výtrusy řas, spermatozoidy mechorostů a kapraďorostů, pohyb krásnoočka ke světlu-kladná fototaxe)
tropismy (tropós=směr, ohyb)-růstové pohyby rostlin vyvolané jednostranně působícími faktory prostředí, reakce buď kladná nebo záporná (gravitropismus-geotropismus-ohyb rostliny vyvolaný gravitací, kořeny-kladný gravitropismus (gravis=těžký), hlavní stonky-záporně gravitropické, fototropismus-kladně fototropické-stonky a řapíky listů, záporně-kořeny, hygrotropismus-kořeny-kladně hygroskopické