Saturday, June 23, 2007

Liečenie rastlinami (fytoterapia) dostáva v súčasnom období širší priestor než za
posledných 30 rokov. Je to praktická biologická veda, ktorá má svoje miesto pri
komplexnom liečení niektorých ochorení. V súčasných podmienkach rozvoja
lekárstva sa rastlinné liečenie, postavené na pevných základoch nahromadených
poznatkov starých civilizácií, dostáva na úroveň dnešného ľudového liečiteľstva.
V každodennej praxi fytoterapeuti pozorujú výsledky dosiahnuté pri liečení
liečivými rastlinami, preverujú skúsenosti minulých pokolení, zbierajú nové
poznatky, spájajú ich s výsledkami súčasného lekárstva, dopĺňajú ich a obohacujú.
Za posledné desaťročia sa rastlinné liečenie postavilo na pevné vedecké základy.
Prežilo značný rozvoj — rozširuje sa fytochemické skúmanie rastlín, rozpracované sú
metódy na určovanie účinných látok, zisťujú sa mechanizmy ich vytvárania,
pozorujú sa vonkajšie a vnútorné činitele, ktoré pôsobia na kvalitatívny a kvantitatívny
obsah ú činných látok liečivej rastliny.
V minulosti sa v ľudovom liečiteľstve používali výlučne rastliny, ktoré rástli (divo
v prírode. Dnes sa však na základe znižovania prírodných nálezísk stále viac
pristupuje k pestovaniu viacerých liečivých rastlín.